Levering 1-2 werkdagen annet@varie.nl

Voorwaarden

VARIE – Algemene voorwaarden.

Algemene verkoop-leverings en betalingsvoorwaarden van;

Postadres:
Varie Sfeer & Leven
Provincialeweg 159
9865 AG Opende
Email: annet@varie.nl

Artikel 1: Defenitie
Varie Sfeer & Leven is een online winkel in nieuwe en gebruikte woonaccessoires, serviesdelen en meubels, welke is te bezoeken via www.varie.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Varie Sfeer & Leven zijn deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De koper wordt op de hoogte gebracht van de Algemene Voorwaarden voordat de bestelling wordt geplaatst. Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper aan de Algemene Voorwaarden van Varie Sfeer & Leven te kennen en deze te accepteren. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Varie Sfeer & Leven en schriftelijk, per e-mail of telefonisch op te vragen bij: 

Varie Sfeer & Leven
Provincialeweg 159
9865 AG Opende
Email: annet@varie.nl

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod gedaan door Varie Sfeer & Leven accepteert en het bestelproces zoals aangegeven op de website heeft doorlopen en afgesloten met een verzonden bestelling.

Artikel 4: Bestellingen
4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Varie Sfeer & Leven onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden

4.2 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar annet@varie.nl

4.3 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verstuurd.

4.4 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.5 Ondanks dat Varie Sfeer & Leven de site up-to-date houdt zou het voor kunnen komen dat een artikel net gereserveerd is. In dat geval neemt Varie Sfeer & Leven zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief.

4.6 Varie Sfeer & Leven is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Op margeproducten is geen BTW van toepassing dit wordt duidelijk bij de bestelling vermeld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De totaalprijs, inclusief verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, wordt aan u getoond voordat u de bestelling definitief plaatst.

5.2 Voor bestellingen binnen Nederland hanteert Varie Sfeer & Leven de My Parcel tarieven voor pakketverzending.

In sommige gevallen past een bestelling door de brievenbus, u betaalt dan afwijkende verzendkosten (binnen Nederland). Voor rembours zendingen geld een extra toeslag. De definitieve verzendkosten worden voordat u de bestelling plaatst aan u getoond. Ook als het niet mogelijk is uw bestelling te verzenden dan wordt dit voor het afronden van de bestelling aan u gemeld.

Voor verzending naar het buitenland gelden andere tarieven. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via annet@varie.nl, wij doen u dan een aanbieding op maat.

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zulks als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

5.4 Varie Sfeer & Leven kan op ieder gewenst moment prijzen en tarieven wijzigen. Met uitzondering van de op dat moment afgesloten koopovereenkomsten.

5.5 Alle aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door Varie Sfeer & Leven zijn vrijblijvend, tenzij door Varie Sfeer & Leven schriftelijk of per e-mail anders vermeld. Een offerte of aanbieding gedaan door Varie Sfeer & Leven heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de voorraad strekt en zoals weergegeven op de site.

Artikel 6: Betalingen
6.1 Betaling van een bestelling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
Betaling is mogelijk door:

a) Betaling vooruit middels overboeking per bank of giro. De betaling dient volledig binnen 5 dagen na orderdatum door Varie Sfeer & Leven te zijn ontvangen op het in de orderbevestiging vermelde rekeningnummer, waarna de bestelling zal worden verzonden;

b) Zelf afhalen van uw bestelling. U betaald contant of met de pin bij levering van uw bestelling. Afhalen van uw bestelling geschiedt op afspraak. Graag gepast betalen.

6.2 Indien gebruik wordt gemaakt van artikel 6.1, sub a, en er zonder opgaaf van redenen nog geen betaling bij Varie Sfeer & Leven is binnengekomen, ontvangt u van ons een herinneringsmail. Indien u niet binnen twee dagen na de herinneringsmail reageert heeft Varie Sfeer & Leven het recht uw bestelling door te verkopen aan derden en vervalt de overeenkomst. Uw bestelling wordt gedurende deze termijn gereserveerd.

Artikel 7: Levering
7.1 Varie Sfeer & Leven streeft ernaar uw bestelling binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van uw bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

7.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de webwinkel vermelde levertermijn, neemt Varie Sfeer & Leven contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosteloos te laten ontbinden. Na ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag z.s.m. en uiterlijk binnen 10 dagen door Varie Sfeer & Leven op de rekening van de koper teruggestort. Varie Sfeer & Leven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.

7.3 Varie Sfeer & Leven besteedt de grootst mogelijke zorg aan de verzending van uw artikelen.

7.4 De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op eventuele beschadigingen of fabricagefouten. Indien deze aanwezig zijn dient te koper deze schriftelijk of per e-mail annet@varie.nl binnen 7 dagen na leverdatum aan Varie Sfeer & Leven te melden. Varie Sfeer & Leven neemt dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen.

7.5 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet bij eventuele volgende bezorgpogingen en niet reageert op een eventueel berichtje de bestelling in het depot van de betreffende Pakket- of Koeriersdienst op te halen, komt de bestelling terug naarVarie Sfeer & Leven. Varie Sfeer & Leven  neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden


 7.6 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen 7 dagen na leverdatum.

 7.7 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van Post NL van toepassing.
http://www.postnl.nl/voorthuis/brief-versturen/tarieven/pakketten/

Artikel 8: Retourzending
8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Wel moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan;

a) De koper Varie Sfeer & Leven binnen de bovengenoemde termijn hiervan schriftelijk of per e-mail (annet@varie.nl)op de hoogte stelt en de betreffende bestelling binnen 30 dagen aan Varie Sfeer & Leven retourneert.
b) de artikelen nog in originele staat van verzending zijn en voorzien van aangehechte labels en originele verpakking onbeschadigd worden geretourneerd.

8.2 U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen die u per post verzendt dienen voorzien te zijn van voldoende frankering. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. De retourkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

8.3 Indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 8.1 wordt het totaalbedrag van de geretourneerde goederen inclusief eventuele verzendkosten maar exclusief eventuele retourkosten door Varie Sfeer & Leven binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de koper teruggestort.

8.5  Het recht op teruggave geld niet voor maatwerk, seizoensartikelen of door Varie Sfeer & Leven bewerkte producten op verzoek van de koper. Deze bezorgpoging is voor rekening van de koper.

Hier vind u ons Herroepingsformulier:

https://cdn.myonlinestore.eu/9487a8e0-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/files/nl_nl_1_retourformVSL.pdf?t=1510653508

Artikel 9: Persoonsgegevens
9.1 Varie Sfeer & Leven respecteert de privacy van de bezoekers in haar winkel zoals beschreven in het Privacy Statement, welke is te vinden op de website.

Artikel 10: Geldigheid Voorwaarden
10.1 Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 11: Toepasselijk recht aansprakelijkheid en garantie
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten en/of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail via annet@varie.nl  Varie Sfeer & Leven zal ervoor zorgdragen dat wensen, vragen en problemen m.b.t. producten en diensten tijdig worden onderzocht om tegemoet te kunnen komen aan wensen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen naar redelijkheid en tevredenheid.

11.3 De garantie op onze producten is gelijk aan de garantie die wordt gegeven door de producent of leverancier van het betreffende product of dienst en bij Varie Sfeer & Leven op te vragen.

11.4 Eventuele aansprakelijkheid van Varie Sfeer & Leven tegenover de koper m.b.t. een afgesloten overeenkomst beperkt zich tot het maximum van het bedrag in de overeenkomst. Varie Sfeer & Leven is niet verantwoordelijk voor welke gevolgschade dan ook.

11.5 Varie Sfeer & Leven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de door Varie Sfeer & Leven geleverde producten.

11.6 Indien Varie Sfeer & Leven door overmacht een verplichting niet kan nakomen wordt de betreffende verplichting voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop Varie Sfeer & Leven geen invloed heeft. In dat geval zal de koper hiervan door Varie Sfeer & Leven in kennis worden gesteld. Indien het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden, heeft Varie Sfeer & Leven het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper kan Varie Sfeer & Leven niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan.

11.7 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


Artikel 12: Wijzigingsrecht, Juistheid van gegevens
12.1 Hoewel Varie Sfeer & Leven ernaar streeft de informatie op haar website correct en actueel te houden, zijn fouten en onjuistheden niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten en stoffen op de foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.

12.2 Varie Sfeer & Leven is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onjuistheden en/of de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

12.3 Varie Sfeer & Leven is niet verantwoordelijke voor informatiebronnen op de site die door derden worden aangeboden en onderhouden en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie.

12.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Varie Sfeer & Leven behoudt zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Artikel 13: Auteursrecht
13.1 Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Varie Sfeer & Leven

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met ons op.

Varie Sfeer en Leven
Provincialeweg 159
9865 AG Opende
Emailadres: annet@varie.nl

Uw privacy is belangrijk 
Varie Sfeer en Leven respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Varie Sfeer en Leven zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of wanneer dit verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel of op uw uitdrukkelijke verzoek. 

Varie Sfeer en Leven  gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een reactie in ons gastenboek te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Varie Sfeer en Leven verkoopt uw gegevens niet
Varie Sfeer en Leven zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of wanneer verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel of op uw uitdrukkelijke verzoek. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.    

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.Varie Sfeer en Leven  gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Varie Sfeer en Leven geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Varie Sfeer en Leven, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Kom in contact

annet@varie.nl

06 25145373

Winkel

Afhalen op afspraak
Provincialeweg 159 |  Opende (GR)
Neem contact op

Webshop 24/7

Volg ons op social media